SDH Bohuslavice

okres Šumperk, email: sdh@bohuslavice.cz, ICQ: 213374857


Soutěže

Velká cena hasičských soutěží okresu Šumperk – HOLBA CUP 2018

Organizační zajištění soutěže

Velká cena hasičských soutěží okresu Šumperk – HOLBA CUP 2018

 1. Vyhlašovatelem soutěže je výkonný výbor OSH ČMS v Šumperku. Pro rok 2018 je Velká  cena vyhlášena pro družstva mužů, žen a veteránů. Řídí se platnými Směrnicemi hasičských sportovních soutěží, soutěže jsou pořádány bez užití přetlakového ventilu s výjimkou 1. kola (Okresní soutěže).
 2. Do soutěže se mohou zapojit všechny sbory z okresu Šumperk, které se zúčastní soutěží zařazených do Velké ceny, dále i družstva z jiných okresů, která se přihlásí do soutěže. Družstva z jiných okresů se nemohou zúčastnit okresního kola. Podmínkou je, že se sbor zúčastní okrskového kola soutěží v požárním sportu. Družstva z jiných okresů o tom předloží potvrzení OSH toho kterého okresu.
 3. Do soutěže Velké ceny pro rok 2018 jsou zařazeny soutěže sborů, jejichž družstva se v roce 2017 umístila na 1. až 15. místě, dále I. kolo / okresní soutěž /  soutěže v požárním sportu. Jedná se tedy o maximálně 16 soutěží. Pokud by do budoucna poklesl počet soutěží pod č.15, bude zařazena soutěž sboru dle pořadí v soutěži. Pro další rok se pořadatelem soutěže zařazené do Holba Cupu může stát družstvo toliko z okresu Šumperk v redukované tabulce na 1. až 15. místě.
 4. Pro rok 2018 jsou do Velké ceny zařazeny soutěže pořádané sbory v Hrabové, Štítech, Třeštině, Hrabišíně, Bludově, Sobotíně, Pavlově, Bohuslavicích,  Ráječku, Mostkově, Nemrlově, Postřelmůvku, Nemili, Novém Malíně, Dolních Studénkách a Okresní soutěž.  Do Velké ceny v kategorii veteránů jsou zařazeny soutěže v Sobotíně, Bludově, Třeštině, Bohuslavicích, Hrabové a Dolních Studénkách. Právo pořádat soutěž zařazenou do Velké ceny má i sbor, který v dané kategorii zvítězil. Soutěže budou probíhat dle termínů daných výkonným výborem, zahájení všech soutěží se doporučuje v 10.00 hodin, nástup prvého družstva k soutěži v 10,30 hod. Přestávka trvání 20-ti minut v soutěži zahájené v 10.00 hodin bude vyhlášena po dokončení pokusu 24-tého družstva. Družstva prezentována na 1.- 24. místě jsou povinna být přítomna od 10.00 hodin.
 5. Pro rok 2018 je jmenována komise ve složení Petr Strnad,Lubomír Bín, Martin Vlček, která před zahájením soutěží provede  prohlídku tratí, má právo rozhodnout, zda tyto tratě odpovídají technickým požadavkům a zda z hlediska bezpečnosti je možno zde soutěž konat.
 6. Do hodnocení Velké ceny se započítávají nejlepší umístění na 14-ti soutěžích.V kategorii veteránů se započítávají nejlepší umístění  na 6-ti soutěžích.
 7. Nebude započítána soutěž :
  • pořádaná sborem, který se nezúčastní okrskového kola
  • soutěž, kde budou hrubě porušena pravidla Velké ceny
  • soutěž, kde povětrnostní podmínky znemožňují pořádaní soutěže      
 8. Body do soutěže Velké ceny získávají družstva mužů za umístění na 1. až 20. místě (za 1. místo 20 bodů, za 20. místo 1 bod). V kategorii žen a veteránů za umístění na 1. až 10. místě (za 1.místo 10 bodů, za 10. místo 1 bod). Vítěz soutěže získává bonus + 5 bodů, družstvo na druhém místě + 3 body a na třetím místě +2 body.
 9. Okresní soutěž je hodnocena jako ostatní soutěž s tím, že družstvo ,které se zúčastní okresní soutěže obdrží za účast 10 bodů. Podmínkou je start ve všech disciplínách. V případě, že se postupující družstva nezúčastní krajské soutěže, získané body se jim odeberou. Ustanovení o bonusu za umístění platí i pro tuto soutěž.
 10. Kategorie veteránů soutěží se stroji PS 8, na stroji mohou být úchytky na savice. Na sacím vedení mohou startovat členové starší 35-ti roků, na dopravním a útočném vedení členové starší 40-ti roků.Členové soutěžních družstev nemusí mít opasky. Zapůjčit lze jen jednoho člena z družstva startujícího na dané soutěži v kategorii veteránů. Pokud se zúčastní družstvo, které splňuje podmínky startu v soutěži veteránů soutěže v hlavní kategorii mužů, nesmí startovat v soutěži veteránů.
 11. V termínech, kdy jsou pořádány soutěže Velké ceny, není povolena a nebude zařazena do kalendáře  soutěží jiná soutěž zařazená do Velké ceny.
 12. 1. kola soutěží v požárním sportu se zúčastní vítězové okrskových kol, prvá tři družstva I. kola předchozího ročníku a to nezastupitelně. Soutěže se mohou zúčastnit družstva , která se přihlásí v termínu sděleném v organizačním zajištění I. kola pro rok 2018 mimo družstva z jiných okresů.
 13. Součástí tohoto organizačního zabezpečení Velké ceny jsou pravidla, která jsou závazná jak pro pořadatele soutěží, tak soutěžní družstva. V zásadě je vycházeno ze Směrnic hasičských soutěží, pokud není v pravidlech Velké ceny stanoveno jinak.
 14. Soutěž Velké ceny bude  vyhodnocována Okresním sdružením ve všech kategoriích na Soutěži mistrů. Tuto soutěž má právo uspořádat vítěz předchozího ročníku Velké ceny v kategorii mužů dle propozic schválených výkonným výborem. V případě, že, že zvítězí družstvo z jiného okresu pořádá soutěž nejlépe umístěné družstvo okresu Šumperk. V případě nezájmu  o uspořádání této soutěže, má právo soutěž pořádat další družstvo dle konečného pořadí, rovněž z okresu Šumperk. Této soutěže se zúčastní prvých 10 družstev mužů, 7 družstev žen, 7 družstev veteránů dle bodového hodnocení. Výsledky této soutěže již konečné výsledky neovlivní . Pokud by došlo po započítání výsledků 14-ti soutěží k rovnosti bodů, o konečném umístění rozhoduje lepší umístění  / platí pro případ  konečného umístění v prvé desítce - sedmičce a pro  možnost pořádat soutěž Velké ceny /, na jednotlivých soutěžích. Stejně tak bude postupováno v kategorii veteránů (zápočet 6-ti soutěží). Účast na této soutěži je povinná, omluva je možná jen ve zcela výjimečných případech. Družstvo, které se této soutěže nezúčastní bude potrestáno odebráním  20-ti bodů pro příští ročník, při opakované neúčasti ztrátou pořadatelství Velké ceny. Ztrácí i případné ceny udělované na této soutěži.
 15. Pro rok 2018 jmenuje výkonný výbor ředitele  Velké ceny JUDr.Milana Churavého. V jeho pravomoci je delegovat na soutěže hlavního rozhodčího, komisaře, zajišťovat nutnou administrativu, zveřejňovat výsledky, podávat výklad pravidel. Svolává odvolací komisi a zveřejňuje rozhodnutí odvolací komise.V případě, že je účasten na jednotlivých soutěžích má právo upozornit hlavního rozhodčího na zjevné porušování pravidel a podat k tomu výklad. Dále viz článek 17.
 16. Pro každou soutěž Velké ceny je delegován komisař, člen výkonného výboru, který rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí hlavního rozhodčího o protestu, kontroluje soupisky družstev a má právo zkontrolovat totožnost členů soutěžních družstev před startem. Společně s hlavním rozhodčím a velitelem soutěže pořizuje zápis o průběhu, výsledcích a případných protestech na soutěži. Má právo učinit rozhodnutí, že pro hrubé porušení pravidel ze strany pořadatelů, případně pro nezpůsobilé povětrnostní podmínky, nebude soutěž započítána do hodnocení Velké ceny.V případě podání protestu proti rozhodnutí komisaře věc projedná za účasti zástupce dotčeného družstva rada velitelů a doporučí řešení odvolacímu orgánu Odvolacím orgánem proti rozhodnutí  komisaře je tříčlenná odvolací komise složena z členů výkonného výboru-komisařů a ředitele VC, při svém rozhodování přihlédne ke stanovisku rady velitelů, není jím však vázána. Svolává ji operativně vedoucí Velké ceny a protest musí být vyřešen nejpozději do 14-ti dnů.
 17. V případě opětovného či hrubého porušení pravidel a organizačního zajištění je oprávněn ředitel Velké ceny z vlastního popudu, či na návrh hlavního rozhodčího nebo komisaře udělit družstvu nebo členu družstva , případně pořadateli žlutou kartu.Tato bude evidována v zápise o soutěži a pokud dojde v jednom ročníku k udělení druhé žluté karty ať už družstvu nebo členu družstva, případně pořadateli, bude družstvu odebráno 10 bodů. Proti rozhodnutí o udělení žluté karty je možno podat odvolání do tří dnů od udělení a dále se postupuje jako v čl. 16. V případě zjištění a prokázání podvodného jednání soutěžících družstev, jež má za následek porušení pravidel a regulernosti soutěže, má právo ředitel  soutěže do konce soutěžního ročníku/ tedy do Soutěže mistrů/ anulovat výsledek družstva na soutěži, ve které došlo k porušení pravidel. Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do tří dnů od sdělení rozhodnutí a dále se postupuje jako v čl.16.

 

P R A V I D L A  Velké ceny okresu Šumperk v hasičských soutěžích  H O L B A  C U P 2018

Povinnosti pořadatelů :

 1. Pořadatelé jsou povinni zabezpečit tiskopisy pro seznamy jednotlivých družstev  z důvodů případné pojistné události.
 2. Pořadatelé jsou povinni nejpozději 14 dnů před konáním soutěže zaslat na Okresní sdružení propozice soutěže a nejpozději do 14 dnů od konání soutěže výsledky soutěže.Je možno využít ke zveřejnění e-mailu.
 3. Pořadatelé obdrží od OSH potvrzenou startovní listinu, na které budou družstva prezentována a to tak, že pořadatel může na listinu zapsat pořadí jednoho domácího družstva mužů a jednoho domácího družstva žen, dále je povinen nabídnout výběr startovního pořadí dle výsledků minulého ročníku  (nejdříve 1. družstvu až do 15. místa) Ostatní družstva se dopisují do volných kolonek. U družstev žen stejným způsobem ( od 1. až po 7. družstvo). V případě smíšených startů mužů a žen, jsou oslovována družstva v pořadí prvé družstvo mužů, prvé družstvo žen až do 15. místa u mužů a do 7. místa u žen. Prezentace bude prováděna na předchozích soutěžích. Končí okamžikem, kdy při zahájení soutěže přečte hlavní rozhodčí startovní listinu. Nejpozději v tomto okamžiku je možno startovní listinu doplnit . Pozdější příjezd bez takto provedené prezentace již brání účasti v soutěži. Neplatí pro družstva, která nejsou přihlášena do Velké ceny. Ta mohou startovat na posledním místě pořadí startujících družstev. Družstva startující na 1. až 24. místě jsou povinna být přítomna od 10.00 hodin. Pokud se družstvo prezentované na 1.-24.místě nedostaví v době předpokládaného startu k soutěži, nebude již moci startovat jestliže se důvodně neomluví do 10.00 hodin u hlavního rozhodčího. Pak bude umožněn start na posledním místě startujících družstev. Stejně bude postupováno i v odpolední části, zde je třeba se omluvit do 12.00 hodin.
 4. Pořadatelé zajistí pro pořádání soutěže startéra s kvalifikací rozhodčího a 2 /dva/ rozhodčí . Hlavní rozhodčí bude delegován.
 5. Hlavními rozhodčími jsou pro rok 2018 jmenováni: Karel Ondruch, ing. Josef Ošťádal, Václav Matura, Antonín Havlas, Jan Kučera, Martin Vlček, ing.Tomáš Kobza, Martin Sobotka, Petr Strnad, JUDr. Milan Churavý, Jan Kučera ml. a Josef Kotrlý, Milan Janíček, Ing. Lukáš Urban.
 6. Pokud by se hlavní rozhodčí z vážných důvodů nedostavil, rozhodnou ostatní rozhodčí o tom, který bude vykonávat funkci hlavního rozhodčího.
 7. Pokusy budou měřeny jednotnou elektrickou časomírou. pro všechny soutěže Velké ceny 2018. Užití časomíry je povinen pořadatel zajistit u Aleše Elšíka, bytem Brníčko čp. 179, tel.:605721805, e-mail: ales.elsik@seznam.cz .Cena za použití časomíry i s obsluhou je 800,00 Kč.
 8. Pořadatelé jsou povinni zabezpečit odpovídající sociální zařízení pro soutěžící a diváky.
 9. Pořadatelé jsou povinni zabezpečit zdravotní službu pro případ nutnosti poskytnout první pomoc při zranění. Stanoviště je nutno viditelně označit.
 10. Pořadatelé jsou povinni se řídit technickými pravidly – viz dále. reklamní panely sponzorů jsou povinni si pořadatelé vyzvednout na OSH, případně převzít od předchozích pořadatelů soutěží Velké ceny. Odpovídají za poškození a čistotu těchto panelů.
 11. Pořadatelé musí archivovat soupisky jednotlivých týmů přihlášených k soutěži po dobu 1 roku.
 12. V případě, že je na soutěži hlasatel, nesmí vykonávat funkci startéra ani rozhodčího.

 Povinnosti soutěžních družstev :

 1. Soutěžní družstva musí nejpozději do 25.5.2018 odevzdat řediteli Velké ceny, případně OSH Šumperk, soupisku družstev mužů, žen a veteránů potvrzenou OSH ( může obsahovat libovolný počet členů SDH). To platí i pro družstva z jiných okresů, soupisku nutno potvrdit příslušných OSH. Pokud bude členem družstva člen jiného SDH musí mít potvrzen přestup. Pouze z této soupisky budou vybíráni závodníci pro jednotlivé závody. Jiný závodník, mimo zapůjčeného nesmí startovat. Zapůjčený závodník musí  být uveden na soupisce mateřského družstva. U kategorie veteránů platí čl.10 organizačního zabezpečení. U závodníků mladších 18-ti let musí být k soupisce přiložen souhlas rodičů se startem na závodech Velké Ceny, tento bude uložen na OSH a u ředitele VC.
 2. Soutěžní družstva jsou povinna se zaregistrovat u pořadatele nejpozději do zahájení soutěže. Soutěž je zahájena nástupem přítomných družstev. V případě, že družstvo musí ze soutěže předčasně odjet, oznámí to při nástupu pořadateli a zajistí osobu k přebrání případné ceny.
 3. Soutěžní družstvo je povinno nejpozději při nástupu na plnění discipliny předat hlavnímu rozhodčímu kopii soupisky, kde budou startující na dané soutěži označeni kroužkem či křížkem. Na požádání musí členové družstva předložit doklady totožnosti. V případě startu družstva z jiných okresů, který není přihlášen do Velké ceny, je nutno odevzdat seznam startujících členů.
 4. Při účasti více soutěžních družstev z jednoho sboru mohou mít družstva společného strojníka. Pokud startují dvě družstva z jednoho sboru musí být přítomno 12 členů(nejméně), jedno družstvo kompletní, druhé může mít společného strojníka a může být doplněno jedním členem družstva jiného sboru. které je účastno na soutěži. To platí i pro okresní kolo avšak jen v požárním útoku.  Zapůjčený člen musí starostovat v dresu mateřského týmu. Žena v kategorii mužů startovat může, avšak jen na sacím vedení. Závodník může startovat v jednom kole na soutěži jen 2x ( za své družstvo a jedenkrát za družstvo, kterému vypomáhá). Tyto skutečnosti je nutno vyznačit v kopii soupisky a oznámit nejpozději před startem hlavnímu rozhodčímu, účast osob, které nejsou členy SH ČMS a nestartují na dané soutěži za jiné družstvo je vyloučena. Soupiska pro družstva jednoho sboru může být společná.
 5. Během závodní sezony je možno  soupisku doplnit rovněž o nové členy SDH, případně o závodníky, kteří přestoupí z jiného SDH. Každá změna musí být potvrzena OSH a doplněná soupiska předána vedoucímu Velké ceny.
 6. Je zakázán start osob mladších 15-ti roků na soutěžích  Velké ceny. 
 7. Družstva jsou povinna respektovat pokyny pořadatele a rozhodčích. Při nerespektování pokynů mohou být napomenuta a při opakovaném nerespektování pokynů může být družstvo vyloučeno ze soutěže, případně seriálu Velké ceny. 
 8. Protest řeší na soutěži hlavní rozhodčí. Odvolání proti rozhodnutí hlavního rozhodčího řeší komisař soutěže. Odvolání proti rozhodnutí komisaře řeší tříčlenná odvolací komise výkonného výboru plus ředitel Velké ceny.
 9. Protest je možno podat jen do rozhodnutí týkajícího se vlastního družstva do 10 minut od skončení pokusu hlavnímu rozhodčímu. Proti rozhodnutí hlavního rozhodčího je možno podat odvolání do 10 minut od převzetí rozhodnutí hlavního rozhodčího komisaři soutěže. Proti rozhodnutí komisaře je možno podat odvolání do 10 minut od vyhlášení výsledků soutěže do rukou komisaře. Odvolání řeší odvolací komise do 14 dnů, její rozhodnutí je konečné.

Technické podmínky tratí, strojů a materálu:

 1. Trať musí splňovat tyto podmínky:
 • základna 2x2 m, výška 10 cm
 • okolí základny zpevněné, aby byly zachovány stejné podmínky pro všechna družstva
 • vzdálenost základny od nádrže – zachovat míry dle Směrnic hasičských soutěží, stejně tak výška, nádrž bude umístěna ve vztahu k základně dle náčrtu-rozměry nádrže dle směrnic hasičských soutěží, na nádrži nesmí být výstupky či držadla, kdy hrozí zranění, nádrž nesmí být kovová, rozhodčí je povinen provést před startem pokusu kontrolu nádrže ohledně předmětů v nádrži (kamení apod.)
 • v propozicích nutno uvést délku náběhu k základně,
 • délka trati – čára sestřiku – při 2 hadicích B – 70 m, při třech hadicích B – 90 m – ne delší a ne kratší,
 • po skončení pokusu bude namátkově přeměřena jedna hadice dle výběru rozhodčího, délka musí být minimálně 19 m, úsek pro měření vytýčit zatlučenými kolíky, přeměřuje rozhodčí. Startující nesmí hadici natahovat a po vylití vody se již bez vyzvání rozhodčím nesmí hadice dotknout. Ve sporných případech se hadice přeměřuje pásmem.
 • šířka hadic – hadice C – průměr 42 mm, plošně 65 mm, hadice B – průměr 65 mm, plošně 100 mm,
 • proudnice – výstřikový otvor – 12,5 mm, tolerance plus, mínus 0,1 mm,
 • koš musí být opatřen funkční ovladatelnou klapkou, nesmí být narážecí, případně opatřen převlečnou matkou,
 • savice – délka 2,5 m, tolerance plus, mínus 5 cm, měří se délka včetně šroubení,
 • jsou zakázány jakékoliv úchyty na savice na strojích, na materiálu,
 • terče – průstřikové ( průměr otvoru 50 mm ), za terčem klapka zajištěna tak, aby nemohlo dojít ke sražení klapky zásahem vody do konstrukce terče, nastavení terčů bude jednotné pro všechny kategorie,
 • terče musí být opatřeny signalizačním zařízením, které signalizuje sražení terče- toto zařízení je pouze pomocné – další viz provedení pokusu,
 • obuv – sportovní,
 • vzdálenost zubů půlspojek – musí projít papír,
 • stroje musí být schváleného typu, úpravy povoleny jen pokud se jedná o ejektory, umístění páček plynu, nástavců na hrdlo čerpadla,další úpravy jsou povoleny jen pokud neodporují bezpečnosti užití, musí být před pokusem jen v okresní soutěži osazeny přetlakovým ventilem, v případě, že nesmí být použit ejektor, musí pořadatek tuto skutečnost výslovně uvést v propozicích soutěže,
 • přilby musí splňovat podmínky Směrnic hasičských soutěží – viz Příloha č.6 str.65-66,
 • u dresů je nerozhodná délka rukávů, je monžo startovat jak s krátkými rukávy tak s dlouhými, jednotliví závodníci nemusí mít stejnou délku rukávů, závodníci nemusí mít opasky.

Provedení pokusu :

 1. čas na přípravu pokusu maximálně 5 minut, čas přípravy běží od okamžiku vyzvání rozhodčího, rozhodčí nevyzve k nástupu na základnu, není-li k ní uvolněn přístup,
 2. start družstva je prováděn na pokyn hlavního rozhodčího startérem. Tento pokyn je proveden zapískáním na píšťalku. Startér provádí bezprostředně po tomto pokynu start po povelu : Na místa, připravte se! Pozor! Buď výstřelem či klaksonem a to i při použití časomíry s fotobuňkou. Startér je povinen měnit intervaly mezi jednotlivými slovy povelu a musí stát ve stejné rovině se startovní čárou.Závodník musí stát za startovní čárou,nesmí se této nohou dotýkat, je nerozhodná poloha hlavy, případně rukou-tyto mohou pomyslnou čáru přesahovat.
 3. za předčasný výběh je považován případ, kdy po povelu „ Pozor „ se závodník pohne – startér velí zpět a opakuje start, toto je však již považováno za špatný start, předčasný výběh družstva musí být signalizován ihned při použití slyšitelného klaksonu či výstřelu,
 4. v případě, že již byl dán hlavním rozhodčím pokyn k odstartování družstva a dojde k viditelnému spadnutí materiálu, je možno základnu opravit do jedné minuty – toto je však již považováno za prvý chybný start. Při opakovaném spadnutí již družstvo startuje bez možnosti nápravy. To neplatí v případě, že selže pistole, dojde ke spadnutí či posunu materiálu. V tomto případě je možno základnu upravit a nepočítá se to jako prvý start.
 5. koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody a musí být našroubován po celou dobu pokusu, v případě, že koš spadne závodníkovi do vody, je ponořen do vody bez sešroubení či je šrouben pod vodou, je pokus hodnocen jako neplatný,
 6. savice musí být po skončení pokusu sešroubovány, rozhodčí to ověřuje tak, že za druhou savici potáhne a zjistí tak, zda je našroubena  na stroji a zda jsou savice spojeny a ne jen naraženy,po skončení pokusu musí být sací vedení celistvé,
 7. měření času elektročasem, v případě poruchy elektročasu, kterou nelze odstranit do 10 minut, bude použit náhradní elektročas stejného typu – časy dosažené do té doby jsou časy platnými,
 8. pokus končí zastavením časomíry a na pokyn hlavního rozhodčího, signalizace u terčů je jen orientační,
 9. při přeběhnutí čáry sestřiku se může závodník vrátit, pokud však již dojde k výstřiku vody z hadice či proudnice, je družstvo hodnoceno neplatným pokusem,
 10. družstvo si může označit na trati místa odhozu hadic, či umístění rozdělovače, lze tak učinit během přípravy základny a může značky odpovídající pravidlům požárního sportu umístit jen člen startujícího družstva.


Copyright © Bc. Vlček Luboš - 2008 ® Všechna práva vyhrazena, design: wolf01 | vemi